Tulosta

YKSITYISTEN PERHEKOTIEN JA LASTENSUOJELULAITOSTEN

YHDISTYS SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys.

Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä LUJA.

Yhdistyksen kotipaikka on Pulkkila.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yleisiä toiminta- edellytyksiä ja toimintamahdollisuuksia sekä kehittää ja parantaa suomalaista ennalta ehkäisevää sekä korjaavaa sekä jälkihuoltavaa lastensuojelutyötä ja näihin aloihin liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

 

Esitetyn tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa seuraavia toimintamuotoja:

 

Järjestää luento- ja opetustilaisuuksia yhdistyksen jäsenille sekä avoimia luentotilaisuuksia lastensuojelun alalta;

Tuottaa julkaisuja lastensuojelun alalta sekä perhekotien ja lastensuojelulaitosten toimialoilta;

Tukee stipendeillä, apurahoilla ja palkinnoilla lastensuojeluun sekä perhekoteihin että lastensuojelulaitoksiin kohdistuvaa tutkimusta ja koulutusta. Hakee ja esittää kunnianosoituksia yhdistyksen toimialalla ansioituneille henkilöille ja yhteisöille;

Ottaa julkisesti tai lausunnoilla kantaa lastensuojeluun sekä perhekoteja ja lastensuojelulaitoksia koskeviin lainsäädäntö- ja uudistushankkeisiin;

Järjestää opintomatkoja jäsenilleen muihin perhekoteihin ja lastensuojelulaitoksiin sekä lastensuojelun kannalta merkityksellisiin kohteisiin;

Kehittää perhekotien ja lastensuojelulaitosten välistä yhteistyötä sekä tukea työssä jaksamista järjestämällä virkistys toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden sekä toimintaperiaatteiden kanssa yhteisymmärryksessä oleva yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

4. Liittymis- ja vuosimaksu

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

 

5. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin.

 

7. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Tilikautena on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta postitetuilla kirjeillä.

 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa tulee kokouksen päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

 

9. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.Kokouksen avaus;

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa;

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;

7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9.valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies;

10.käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat edellä kerrotulla tavalla